+ مشکل کجاست!!
مشکل ما در فهم زندگی ست لذت بردن را یادمان ندادند ... ! همیشه در انتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که زندگی مان را تشکیل می دهند ... مدرسه ، دانشگاه ، کار و ... و زمانی که به پایان میرسیم ، حسرت گذشته را می خوریم و همیشه آرزویمان به پایان رسیدن بهترین روز های زندگیمان است ...


دوشنبه 16 اردیبهشت 1392

عنوان آخرین یادداشتها